Výsledky přijímacího řízení

 

Seznam přijatých dětí na školní rok 2018/2019

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na MŠ, Most Růžová 1427, příspěvkové organizaci

Mateřská škola,  Most, Růžová 1427, příspěvková organizace,  prostřednictvím  ředitelky této školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a § 183 odst. 2, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019 níže uvedeným uchazečům, kterým byly přiděleny následující registrační čísla.

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje,  za oznámená.

 

MSR/1, MSR/2, MSR/3, MSR/5, MSR/6, MSR/7, MSR/8, MSR/9, MSR/10, MSR/11, MSR/12, MSR/13, MSR/14, MSR/15, MSR/17, SR/18, MSR/19, MSR/20, MSR/21, MSR/23, MSR/24, MSR/25, MSR/26, MSR/28, MSR/29, MSR/31, MSR/32, MSR/36, MSR/39, MSR/40, MSR/41, MSR/43, MSR/44, MSR/45, MSR/46, MSR/47,MSR/49, MSR/50, MSR/51, MSR/52, MSR/53, MSR55

 

V Mostě dne 28. 5. 2018 Zveřejněno 28. 5. 2018. Mgr. Věra Richterová, ředitelka školy

 

Informativní  schůzka pro nově přijaté děti se bude konat 19.6.2018 od 16h. Účast je důležitá !! vzhledem k informacím ohledně přijetí. Pokud se nemůžete dostavit,  je nutné se omluvit telefonicky či e-mailem.

Prosím bez dětí.

 

 

 

 

___________________________________________________________

 

Podzimní "světýlkování"

Fotogalerie: Zvířátka v naší škole

 

Projekt "Hrajeme si spolu"

 projekt „Hrajeme si spolu   registrační  číslo projektu :  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001834

 

Projekt

Mateřská škola, Most, Růžová 1427, příspěvková organizace realizuje v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a výzvy č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP projekt „Hrajeme si spolu“

Fyzická realizace projektu: 1.11.2016 - 31.10.2018
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cílem tohoto projektu je v prvé řadě osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů a jejich další vzdělávání v oblastech: čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost a inkluze.

Dále je tento projekt zaměřen na specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ.

Nedílnou součástí tohoto projektu je také sdílení zkušeností pedagogů z různých mateřských škol prostřednictvím vzájemných návštěv, které budou realizovány vždy na jaře téhož roku.

V neposlední řadě je projekt zaměřen taktéž na podporu spolupráce s rodiči dětí v MŠ. V rámci naplnění tohoto cíle budou uspořádána odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči dětí v MŠ. O probíhajících setkáních budete vždy včas srozuměni.  

 

 

 

Velké poděkování patří společnosti Lidl Česká republika v.o.s

Nově otevřená prodejna Lidl podpořila naši mateřskou školu finanční
částkou 124 200,-Kč
 
DĚKUJEME  :)
 

 

Slavnostní otevření hřiště v MŠ Růžová v Mostě

 

Ve středu 13.4.2016 bylo slavnostně otevřeno multifunkční hřiště v Mateřské škole Růžová. Slavnostní sportovní odpoledne zahájila p. ředitelka, krátkým proslovem a po té p. učitelky přestřihly slavnostně pásku, která dětem nové hřiště otevřela. Povrch si nejprve vyzkoušely malí tanečníci z THKH, kteří předvedly taneční vystoupení“ Šmoulové“ a pak už hřiště patřilo dětem a všem, kteří si společně s dětmi přišli zasporovat  a zasoutěžit.

Venkovní prostory mateřské školy, jsou přizpůsobeny tak, aby dětem sloužily a podporovaly jejich přirozenou pohybovou aktivitu a umožnily dětem všestranný pohybový rozvoj.

Povrch starého hřiště již nevyhovoval bezpečnostním podmínkám, proto byla nutná jeho rekonstrukce, což se povedlo. Nový povrch a grafika hřiště je provedena z celoprobarveného granulátu, hřiště je víceúčelové a je ho možno využívat celoročně.

Hřiště přivítali nejen rodiče, paní učitelky, ale hlavně děti, které si budou moci svou nashromážděnou energii uvolnit venku v bezpečném prostředí MŠ. ( fotky ve fotogalerii)