Zpět
03.05.2021, Ředitelka Školy

Zápis do MŠ

ZÁPIS DO MŠ pro školní rok 2021/2022

Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců uskuteční se pouze formální část, bez motivační části

  • předškolní vzdělávání je povinné pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016
  • pro zápisy dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022 mají zákonní zástupci možnost přihlásit se k zápisu elektronickou cestou – prostřednictvím webové aplikace Zápisy Online, každá mateřská škola má na svých webových stránkách umístěn odkaz na tuto aplikaci
  • kliknutím na odkaz Zápisy Online (obrázek) se zákonný zástupce dostane do aplikace, kde se zaregistruje, což je první krok zápisu, následuje podání přihlášky

  • přihlášku je také možné nalézt na webových stránkách města, kde je umístěna u interaktivní mapy spádových obvodů mateřských škol, https://mapy.mesto-most.cz/app/skoly/?typ=ms. Po kliknutí do mapy, v niž zákonní zástupci mohou zjistit příslušnou spádovou mateřskou školu, se zobrazí odkaz na elektronickou přihlášku k zápisu
  • přihláška k zápisu bude přístupná v době od 2. 5. od 8 hodin do 16. 5. 2021 do 23:59 hod.
  • ve formuláři přihlášky k zápisu je potřeba vyplnit osobní údaje dítěte a zákonného zástupce
  • dalším krokem je potvrzení odeslání žádosti, jehož součástí je i souhlas se zpracováním osobních údajů
  • úspěšné odeslání žádosti v aplikaci bude zákonnému zástupci potvrzeno e-mailovou zprávou obsahující předvyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve formátu pdf, instrukce k zápisu a registrační číslo uchazeče o přijetí
  • pokud zákonní zástupci nemají možnost vyplnit přihlášku v uvedené aplikaci, mohou vyplněnou přihlášku s přílohami odeslat prostřednictvím pošty, donést ji do schránky/boxu v MŠ a POUZE VE VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH!!!  ji mohou vyplnit osobně v MŠ, a to ve dnech 4. 5. a 5. 5. 2021 v termínu telefonicky dohodnutém předem, přičemž žádoucí je přítomnost jen jednoho zákonného zástupce dítěte. Žádost lze doručit také datovou schránkou nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem.
  • Možnost individuálního vzdělávání – oznámení o IVZ – dokument ke stažení na stránkách MŠ.

Žádost s potvrzením od lékaře, kopii RL je nutné škole dodat do 16.5.2021.

Shrnutí informací k zápisu ZDE.

Přijetí dítěte mladšího 3 let věku
Dítě mladší 3 let věku  lze k předškolnímu vzdělávání přijmout pouze při splnění následujících podmínek:
Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 zákona 561/2004 Sb. v platném znění.        Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání a školním vzdělávacím programem dané mateřské školy.

Na přijetí dítěte mladšího 3let není právní nárok.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
ze dne 7. března 2017, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených statutárním městem Most

DOKUMENTY K ZÁPISU KE STAŽENÍ :

Kriteria k zápisu do MŠ 2021

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte