Zpět
28.05.2019, Ředitelka Školy

Zápis do MŠ

se koná ve dnech:

6.5.2019   od 13,00 do 17,00 hodin

7.5.2019   od 13,00 do 16,00 hodin

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3let do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Musí být způsobilé účastnit se vzdělávací činnosti a být přiměřeně samostatné. Zápis do MŠ provádí ředitelka školy podle stanovených kritérii MŠ, dítě do mateřské školy se přijímá na základě:

  • žádosti rodičů (žádost lze vyzvednout v MŠ ve dnech zápisu)
  • potvrzení o očkování (formulář pro lékaře dostanou rodiče při zápisu do MŠ).

K zápisu se prosím dostavte s dítětem !!

Pro přijetí Vašeho dítěte do MŠ není rozhodující pořadí, datum, ani čas zápisu dítěte.

Povinné předškolní vzdělávání: Pro děti, které do 31.8. 2019 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2019 předškolní vzdělávání povinné 

Přijetí dítěte mladšího 3 let věku

Dítě mladší 3 let věku  lze k předškolnímu vzdělávání přijmout pouze při splnění následujících podmínek:

Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 zákona 561/2004 Sb. Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání a školním vzdělávacím programem dané mateřské školy.

Informace k zápisu

Kriteria pro přijímání dětí do MŠ

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
ze dne 7. března 2017, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených statutárním městem Most

Výsledky přijímacího řízení

Seznam přijatých dětí na školní rok 2019/2020

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na MŠ, Most, Růžová 1427, příspěvkové organizaci

Mateřská škola,  Most, Růžová 1427, příspěvková organizace,  prostřednictvím  ředitelky této školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a § 183 odst. 2, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020 níže uvedeným uchazečům, kterým byly přiděleny následující registrační čísla.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje,                       za oznámená.

 MSR/1, MSR/2, MSR/3, MSR/5, MSR/6, MSR/7, MSR/9, MSR/10, MSR/11, MSR/12, MSR/13, MSR/14, MSR/15, MSR/16, MSR/17, MSR/18, MSR/19, MSR/21, MSR/22, MSR/23, MSR/24, MSR/26, MSR/27, MSR/28, MSR/29, MSR/30, MSR/31, MSR/33, MSR/34, MSR/35, MSR/36, MSR/37, MSR/38, MSR/42, MSR/45, MSR/46, MSR/48, MSR/49, MSR/50, MSR/52, MSR/55, MSR/56, MSR/59, MSR/61, MSR/62, MSR/63, MSR/64, MSR/66, MSR/68, MSR/69, MSR/70, MSR/71

V Mostě dne 28.5..2019                       Mgr. Věra Richterová -ředitelka školy

                                                                                                       

Informativní schůzka pro nově přijaté děti se bude konat 12.6.2019 od 15hodin.

Účast je důležitá!! vzhledem k informacím ohledně přijetí. Pokud se nemůžete dostavit, je nutné se omluvit telefoniky či e-mailem. Prosíme bez dětí !.