Zpět
26.03.2020, Motýlci Třída

Zápisy dětí do prvních tříd 2020

Pandemie koronoviru mění naše zvyky a životy. Některé procesy ale přesto musejí, byť v omezené formě, fungovat dál. Změny čekají i jindy tak celými rodinami očekávanou událost, jakou jsou zápisy do prvních tříd. Ty se letos uskuteční bez dětí.

Zákonní zástupci jsou povinni dodržovat hygienická opatření stanovená školou.Přinášíme proto praktické rady pro rodiče, aby věděli, jak během zápisu postupovat.Vzhledem k tomu, že zápisu nebudou přítomny děti, proběhne pouze formální část zápisu bez motivační části. Formulář přihlášky pro zákonné zástupce zveřejní školy na svých webových stránkách. Rodiče, kteří mají tu možnost, pošlou škole dokumentaci nezbytnou k přijetí dítěte elektronicky.

      Pokud zákonný zástupce zašle uvedenou dokumentaci elektronicky, může tak učinit do datové schránky školy, což lze učinit bez elektronického podpisu, nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. Nejzazší termín pro podání elektronické přihlášky je 17. duben 2020. Dokumenty podané elektronicky bez zaručeného podpisu bude možné přijít osobně podepsat do školy po telefonické domluvě do 30. dubna 2020.

      Vyplněnou přihlášku je možné škole poslat také poštou nebo – podle podmínek školy – vhodit do schránky umístěné na budově školy.

      Doklady prokazující věk a trvalý pobyt dítěte je možné doručit jako prosté kopie dálkovým způsobem.

       Zákonní zástupci, kteří nemají možnost zaslat dokumentaci škole elektronicky ani poštou, se dostaví do školy fyzicky v termínech a časech vyhlášených jako termíny zápisu, tedy 2. a 3. dubna. Na základě jmenných seznamů dětí určí školy časový rozpis pro zákonné zástupce, kteří přijdou k zápisu fyzicky, a to tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. Tento časový rozpis školy uveřejní na webových stránkách a také ho vyvěsí u vstupu do organizace. 

S ohledem na preventivní opatření je žádoucí, aby se k zápisu dostavil pouze jeden ze zákonných zástupců dítěte. Zápisy se uskuteční ve vstupních vestibulech škol. Zákonní zástupci budou do budov škol vpouštěni tak, aby u každého zápisového místa byla vždy v danou chvíli spolu se zapisujícím pedagogem přítomna pouze jedna další osoba.